Regulamin i polityka prywatności

Regulamin aplikacji mobilnej WATA (Watt Accumulation Target Application)


 

§ 1 . Definicje


 

Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia, korzystającą na warunkach określonych w Programie ze sprzętu treningowego marki Sports Art z serii ECO-POWR. 

Organizator – oznacza przedsiębiorcę IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 40 lok. 25, 81 - 586 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000367238, NIP: 7010264454, REGON: 142621752, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości), będącego dystrybutorem sprzętu treningowego marki Sports Art z serii ECO-POWR, właścicielem Aplikacji oraz administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby związane z udziałem w Programie. 

Aplikacja – oznacza aplikację mobilną o nazwie Watt Accumulation Target Application (WATA), służącą do obsługi Programu, w szczególności rejestracji Uczestnika w Programie, zapisywania Wh energii elektrycznej wygenerowanych przez Uczestnika, przeliczania wygenerowanych Wh energii elektrycznej na punkty w Programie oraz generowania kodów odbioru Nagród, którą Uczestnik może pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu końcowym z dostępem do Internetu. 

Partner – oznacza jeden z podmiotów biorących udział w Programie na mocy odrębnego porozumienia z Organizatorem, w szczególności operatora sieci klubów fitness, w którego Obiektach Uczestnik może ćwiczyć na sprzęcie treningowym marki Sports Art z serii ECO-POWR. Aktualna lista Partnerów dostępna jest w Aplikacji oraz na stronie internetowej: www.wata-app.com. Partner odpowiada za realizację Nagród przewidzianych przez niego w Programie za Punkty zdobyte przez Uczestnika. 

Program - oznacza program lojalnościowy, w ramach którego Uczestnicy nagradzani są przez danego Partnera, a odpowiednio – mogą być również nagradzani przez Organizatora w ramach Akcji Specjalnych, za korzystanie ze sprzętu treningowego marki Sports Art z serii ECO-POWR, dostępnego w Obiektach. 

Obiekt – oznacza obiekt, w szczególności klub fitness, prowadzony przez Partnera, w którym Uczestnik korzystać może ze sprzętu marki Sports Art z serii ECO-POWR i zdobywać Punkty w Programie. Aktualna lista Obiektów dostępna jest na stronie internetowej: www.wata-app.com.

Portfel Klubowy – oznacza funkcjonalność Aplikacji przeznaczoną do zapisywania Punktów zdobytych przez Uczestnika w Obiektach danego Partnera. Dla każdego Partnera przewidziany jest odrębny Portfel Klubowy do zbierania Punktów. 

Punkty – oznacza jednostki rozliczeniowe, przyznawane Uczestnikowi za wygenerowane przez niego Wh energii elektrycznej, uprawniające do odbioru Nagród, na warunkach określonych w Regulaminie oraz Ofercie. 

Oferta - oznacza odrębnie ustalone przez danego Partnera, szczególne warunki Programu, na których Uczestnik może wymieniać zdobyte Punkty na Narody. 

Nagroda – oznacza materialną lub niematerialną formę, w jakiej Partner gratyfikuje Uczestnika za Punkty uzyskane w Programie. Nagrodą mogą być w szczególności nagrody rzeczowe, rabaty i vouchery przyznawane przez Partnera. 

Katalog Nagród – oznacza zbiór Nagród, które przewidział dla Uczestników w Programie dany Partner. 

Akcje Specjalne – oznacza odrębnie ustalone przez Organizatora, szczególne warunki Programu, na których Uczestnik może wymieniać zdobyte Punkty na Narody przyzwane przez Organizatora. 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin aplikacji mobilnej WATA (Watt Accumulation Target Application).


 

§ 2. Postanowienia ogólne 


 

Celem Programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu życia, dbanie o środowisko naturalne oraz zwiększanie świadomości ekologicznej Uczestników poprzez zachęcanie ich do korzystania z przyjaznych środowisku maszyn treningowych marki Sports Art z serii ECO-POWR. 

Zgodnie z założeniami Programu, Uczestnicy nagradzani są przez Partnerów, a mogą być także nagradzani przez Organizatora w ramach Akcji Specjalnych, za korzystanie podczas ćwiczeń w  Obiektach z maszyn treningowych z serii ECO-POWR. W oparciu o najnowszą technologię, energia kinetyczna wytwarzana przez Uczestników ćwiczących przy użyciu maszyn treningowych z serii ECO-POWR zamieniana jest na energię elektryczną, która, za pomocą specjalnych mikroinverterów, wprowadzana jest bezpośrednio do wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej Obiekt Partnera. 

Program rozpoczyna się od dnia 25.09.2019 i trwać będzie do jego odwołania przez Organizatora. 

Program ma charakter ogólnopolski i obejmuje wszystkie Obiekty, w których Uczestnicy mogą korzystać z maszyn treningowych marki Sports Art z serii ECO-POWR. Aktualna lista Obiektów objętych Programem dostępna jest w Aplikacji oraz na stronie internetowej: www.wata-app.com. 

W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Partnera, w tym także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych o współpracy, a także ich osoby najbliższe. Osobą najbliższą na potrzeby niniejszego Regulaminu jest: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, co pracownik, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

Przystąpienie do Programu i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. 


 

§ 3. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie 


 

Na zasadach wskazaniach w niniejszym Regulaminie i z zastrzeżeniem warunków określonych dla danej Oferty, Uczestnik, ćwicząc na maszynach treningowych marki Sports Art z serii ECO – POWR, generuje Wh energii elektrycznej, które może następnie zapisywać oraz przeliczać na Punkty w Programie. 

Rejestracja i przeliczenie Wh energii elektrycznej wygenerowanych przez Uczestnika podczas ćwiczeń na sprzęcie treningowym z serii ECO-POWR odbywa się przy użyciu funkcjonalności Aplikacji, tj. Uczestnik łączy się przy użyciu Aplikacji zainstalowanej na jego elektronicznym urządzeniu końcowym (smartfon, tablet itp.) z maszyną treningową z serii ECO-POWR w Obiekcie, a następnie Aplikacja zapisuje wygenerowane Wh energii elektrycznej oraz przelicza je na Punkty w Programie, które zapisywane są na koncie Uczestnika w odpowiednim Portfelu Klubowym. 

Warunkiem przystąpienia do Programu jest pobranie Aplikacji i zainstalowanie jej na urządzeniu końcowym Uczestnika, wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób poprawny i kompletny oraz zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik rejestruje się w Programie poprzez Aplikację. Podczas rejestracji Uczestnik postępuje zgodnie z kolejnymi wskazówkami wyświetlanymi przez Aplikację, w ramach których zobowiązany jest w szczególności podać wymagane dane osobowe, w tym swój adres e-mail, a także ustanowić login i hasło. Hasło Uczestnik ustanawia przy rejestracji w Programie. Hasło Uczestnika powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Zaleca się okresową zmianę hasła.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, której Uczestnik dokonuje zaznaczając przycisk wyboru przy stosownym oświadczeniu w podsumowaniu rejestracji. 

Z chwilą kliknięcia przez Uczestnika w przycisk wyboru o treści „Zarejestruj” Organizator wysyła automatycznie na adres e-mail Uczestnika, podany w formularzu, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z linkiem do aktywacji konta Uczestnika w Aplikacji. Z chwilą kliknięcia przez Uczestnika w link potwierdzający otrzymany od Organizatora dochodzi do aktywacji konta Uczestnika w Aplikacji i rejestracji Uczestnika w Programie. 

Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych zgodnie z prawdą, dokładnych, aktualnych i niewprowadzających w błąd. 

W przypadku, gdy okaże się, że Uczestnik w procesie rejestracji podał dane z naruszeniem postanowień ust. 7, Organizator będzie miał prawo do zablokowania uczestnictwa Uczestnika w Programie do czasu poprawienia lub uzupełnienia przez Uczestnika jego danych osobowych. 


 

§ 4. Zasady przyznawania Punktów w Programie 


 

Zbieranie przez Uczestnika punktów za wygenerowane Wh energii elektrycznej możliwe jest od momentu rejestracji w Programie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Ofercie. 

Punkty przyznawane są wyłącznie za Wh energii elektrycznej wygenerowane przez Uczestnika na maszynach treningowych z serii ECO-POWR znajdujących się w Obiektach. 

Dla każdego Partnera prowadzony jest odrębny Portfel Klubowy Uczestnika. 

Punkty zbierane przez Uczestnika zapisywane są każdorazowo w Portfelu Klubowym właściwym dla Partnera, w którego Obiekcie wygenerowane zostały Wh energii elektrycznej. 

Punkty zebrane przez Uczestnika w Portfelu Klubowym mogą być wymienione na Nagrody przewidziane w Programie przez Partnera, do którego przypisany został dany Portfel Klubowy. 

Punkty zgromadzone przez Uczestnika w Programie w ramach Portfela Klubowego przypisanego do jednego Partnera nie mogą być łączone z punktami zgromadzonymi w ramach Portfela Klubowego przypisanego do innego Partnera. 

Aktualny stan danego Portfela Klubowego wyświetlany jest w koncie Uczestnika utworzonym w Aplikacji. 

Punkty zebrane w ramach Programu można wykorzystać wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz Ofercie. Punkty zbierane w ramach Programu nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani w inny sposób przekazywane osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów na konto należące do innego Uczestnika. 

Punkty przyznawane są w ramach Programu w ten sposób, że za każdą 1 Wh energii elektrycznej wygenerowanej przez Uczestnika podczas ćwiczeń na maszynach treningowych marki Sports Art z serii ECO-POWR w Obiekcie Partnera, Portfel Uczestnika utworzony dla tego Partnera powiększany jest o 1 Punkt, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 -14. 

Poziom uczestnictwa w Programie poszczególnych Uczestników może się różnić ze względu na częstotliwość ćwiczeń na maszynach treningowych z serii ECO-POWR oraz związaną z tym dotychczasową, łączną ilość wygenerowanych Wh energii elektrycznej (Status). Im wyższy Status w Programie uda się osiągnąć danemu Uczestnikowi, tym korzystniejsze będą dla niego warunki przeliczania wygenerowanych Wh energii elektrycznej na Punkty oraz warunki przyznawania dodatkowych korzyści oferowanych czasowo przez Organizatora lub Partnerów w ramach Oferty. 

Z zastrzeżeniem postanowień ust.14, Uczestnik może osiągnąć w ramach Programu następujące, standardowe Statusy: 

brązowy - przyznawany za wygenerowanie przez Uczestnika minimum 5 Wh energii elektrycznej przez 5 dni treningu z rzędu, 

srebrny - przyznawany za wygenerowanie przez Uczestnika minimum 8 Wh energii elektrycznej przez 8 dni treningu z rzędu, 

złoty - przyznawany za wygenerowanie przez Uczestnika minimum 10 Wh energii elektrycznej przez 8 dni treningu z rzędu. 

W przypadku osiągnięcia przez Uczestnika Statusu:

brązowego - Punkty przyznawane w ramach Programu za Wh energii elektrycznej wygenerowane przez Uczestnika w godzinach szczytu mnożone będą razy 2

srebrnego - Punkty przyznawane w ramach Programu za Wh energii elektrycznej wygenerowane przez Uczestnika w godzinach szczytu mnożone będą razy 2,5, 

złotego - Punkty przyznawane w ramach Programu za Wh energii elektrycznej wygenerowane przez Uczestnika w godzinach szczytu mnożone będą razy 3. 

Na potrzeby Programu, za „godziny szczytu” przyjmowane będą godziny pracy Obiektu wskazane jako takie przez danego Partnera. O godzinach szczytu obowiązujących w Obiektach danego Partnera Uczestnik informowany będzie za pośrednictwem Aplikacji; informacja ta będzie również dostępna bezpośrednio w Obiektach Partnera. 

Organizator zastrzega, że Partnerzy mogą ustalać dla swoich Obiektów korzystniejsze zasady przeliczenia wygenerowanych Wh energii elektrycznej na punkty w ramach danej Oferty. W przypadku zbiegu pomiędzy korzystniejszymi przelicznikami punktowymi oferowanymi przez Organizatora w ramach poszczególnych Statusów z korzystniejszymi przelicznikami punktowymi oferowanymi przez Partnera w ramach danej Oferty, przeliczniki te nie sumują się, a zastosowanie mieć będzie przelicznik najkorzystniejszy dla Uczestnika, bez względu na warunki uprawniające do przyznania poszczególnych, korzystniejszych przeliczników punktowych. 


 

§ 5. Nagrody 


 

Punkty zebrane w ramach Programu Uczestnik wymieniać może na Nagrody wskazane w aktualnym Katalogu Nagród danego Partnera. Każda Nagroda ma określoną wartość wyrażaną w Punktach. Aby móc ubiegać się o wydanie Nagrody, Uczestnik zebrać musi w Programie liczbę Punktów wymaganą do jej odbioru w ramach Oferty. 

Dokonując wymiany Punktów, Uczestnik uprawniony jest dokonania wyboru dowolnej Nagrody dostępnej dla Uczestnika z aktualnego Katalogu Nagród danego Partnera. 

Wartość Punktowa Nagród może być aktualizowana w trakcie trwania Programu, z zastrzeżeniem, że nie pozbawia to Uczestnika praw uprzednio nabytych. Oznacza to, że wzrost wartości Nagrody, po zrealizowaniu przez Uczestnika wymiany zdobytych Punktów na tę Nagrodę we wcześniejszej wartości, nie ma wpływu na możliwość jej odbioru ani nie powoduje obowiązku uzupełniania przez Uczestnika różnicy Punktowej. 

Punkty zebrane przez Uczestnika w ramach danego Portfela Klubowego podlegają wymianie wyłącznie na Nagrody przewidziane w Katalogu Nagród oferowanych przez Partnera, do którego przypisany został ten Portfel Klubowy. Oznacza to, że Uczestnik nie może sumować punktów uzyskanych w Obiektach różnych Partnerów lub zapisywać Punktów w dowolnych Portfelach Klubowych.

Katalog Nagród, z którego Uczestnik może wybrać Nagrodę i nabyć ją za Punkty, uzyskane w Programie, dostępny jest po kliknięciu w zakładkę „Portfele Klubowe” w Aplikacji i wybraniu Portfela Klubowego właściwego dla danego Partnera. 

Szczegółowe zasady odbioru i realizacji Nagród przewidzianych w ramach Programu określa Partner, który je oferuje. Organizator zastrzega przy tym, że jego odpowiedzialność ogranicza się do zapewnienia odpowiedniego oprogramowania (Aplikacji), służącego do zapisywania Wh energii elektrycznej wygenerowanej przez Uczestnika i zmieniania tych Wh na Punkty, a także realizowania przy jego użyciu wymiany Punktów zebranych przez Uczestnika na Nagrody oferowane przez Partnera, na ogólnych warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i z zastrzeżeniem warunków Ofert poszczególnych Partnerów. 

Poprzez Aplikację Uczestnik będzie mógł również wygenerować kod odbioru Nagrody. 


 

§ 6. Akcje Specjalne 


 

Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania Akcji Specjalnych, w ramach których może samodzielnie przyznawać uczestnikom dodatkowe Nagrody za spełnienie określonych warunków, w szczególności za częstotliwość treningów i ilość wygenerowanych przez Uczestnika Wh energii elektrycznej przy użyciu maszyn treningowych marki Sports Art z serii ECO-POWR. 

Szczegółowe zasady dotyczące Akcji Specjalnych określane będą przez Organizatora w odrębnych regulaminach. 

O Akcjach Specjalnych Uczestnicy informowani będą przy użyciu Aplikacji lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. 


 

§ 7. Zasady korzystania z Aplikacji 


 

Niniejszy paragraf określa z warunki, na jakich Uczestnik może korzystać z Aplikacji przeznaczonej na urządzenia z systemem iOS i Android, stanowiąc równocześnie regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)

Dystrybutorem Aplikacji jest spółka pod firmą Organizator (dalej także „Dystrybutor Aplikacji”). 

Z Aplikacji korzystać mogą Uczestnicy Programu organizowanego przez Dystrybutora Aplikacji (Organizatora). 

Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego (smartphone, tablet itp.) z dostępem do Internetu. Koszty połączenia z Internetem obciążają Uczestnika, stosownie do umów zawartych przez Uczestnika z operatorem telekomunikacyjnym. 

Do prawidłowego i efektywnego korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego co najmniej z systemem operacyjnym iOS w wersji 12.0 albo Android w wersji 5.0. 

Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android). Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w zadaniu poprzedzającym stanowi naruszenie Regulaminu.

Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na: 

umożliwianiu Uczestnikowi zbierania Punktów za Wh energii elektrycznej wygenerowanej przez Uczestnika podczas ćwiczeń na maszyna treningowych marki Sports Art z serii ECO-POWR, 

generowaniu kodów odbioru Nagród, o których wydanie Uczestnik będzie mógł się ubiegać po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie lub Ofercie - kody odczytywane będą przez personel Partnerów, z których usług korzysta Uczestnik, poprzez odpowiednie urządzenie elektroniczne, co służyć będzie potwierdzeniu spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do odbioru Nagrody, 

informowaniu Uczestnika o produktach i usługach oferowanych przez Dystrybutora Aplikacji lub Partnera. 

Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. 

Aplikacja oraz wszelkie dostępne w niej materiały i informacje oraz układ prezentowanych treści, w tym logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot wyłącznych praw Dystrybutora Aplikacji lub jego partnerów, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane przez Uczestnika w sposób inny aniżeli wynikający z postanowień niniejszego Regulaminu. 

Aby móc korzystać z funkcjonalności Aplikacji, Uczestnik powinien dokonać uprzednio rejestracji w Programie za pośrednictwem Aplikacji. W trakcie pierwszego uruchomienia Aplikacji Uczestnik zakłada indywidualne konto Uczestnika, gdzie podaje wymagane dane osobowe oraz potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji jest konieczne dla korzystania z funkcjonalności Aplikacji.

Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych zgodnie z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd podczas rejestracji, aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany, a także zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom. 

Uczestnik zobowiązany jest korzystać z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Uczestników oraz Dystrybutora Aplikacji, a także z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, jak i w zakresie dozwolonego użytku wynikającego z niniejszego Regulaminu. 

Zabronione jest dostarczanie przez Uczestnika w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym. 

W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik dopuszcza się działań uznanych za zabronione przez niniejszy Regulamin, Dystrybutor Aplikacji może podjąć wszelkie przewidziane prawem środki, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Uczestnika z Aplikacji. 

Uczestnik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z urządzenia mobilnego. 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, tj. o prowadzenie konta Uczestnika w Aplikacji oraz zapewnienie dostępu do funkcjonalności Aplikacji, może zostać wypowiedziana przez Uczestnika w każdym czasie poprzez przesłanie przez Uczestnika wypowiedzenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora: www.wata-app.com, lub poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail Organizatora: eko@gogreenclub.pl, a także poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres pocztowy: Biuro IMG ul. Kowalska 8-9/7 82-300 Elblag.

W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w ust. 17, konto Uczestnika zostanie zablokowane przez Dystrybutora Aplikacji w terminie do 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika. 

W związku z występującymi aktualizacjami systemów operacyjnych Android i iOS może być konieczna aktualizacja Aplikacji. O konieczności aktualizacji Organizator będzie powiadamiał Uczestników za pomocą Aplikacji. Dystrybutor Aplikacji nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji, jeśli Uczestnik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu aktualizacji udostępnionej przez Dystrybutora Aplikacji.

Aplikacja, za uprzednią zgodą Uczestnika, ma dostęp do następujących funkcji i informacji o Uczestniku: aparat, lokalizacja, łączenie się i synchronizacja danych z aplikacją Zdrowie (w przypadku urządzeń z systemem iOS), informacje o aktywności fizycznej Uczestnika, wysyłanie powiadomień push.

21. Dystrybutor Aplikacji zastrzega, że Aplikacja nie będzie przekazywać żadnych danych osobowych Uczestnika do aplikacji Zdrowie bez uprzedniej wyraźnej zgody Uczestnika. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik wyraża administratorowi przekazywanych danych (Apple Distribution International, z siedzibą przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, dalej „Apple” lub innemu podmiotowi stowarzyszonemu z Apple) we właściwych ustawieniach aplikacji Zdrowie. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Uczestnika w każdym momencie. Jeśli Uczestnik wyrazi zgodę, o której mowa w zdaniach poprzedzających, Aplikacja będzie wchodzić w interakcje z aplikacją Zdrowie, zainstalowaną na urządzeniu z systemem iOS, oraz przekazywać dane Uczestnika do aplikacji Zdrowie. To z kolei może skutkować transferem danych osobowych do serwerów Apple znajdujących się poza terenem Unii Europejskiej, którego bezpieczeństwo zapewnia administrator danych osobowych (Apple). Uczestnik może zdecydować, czy i w jakim stopniu będzie się odbywać wymiana danych osobowych między Aplikacją a aplikacja Zdrowie poprzez udzielenie lub cofnięcie właściwych pozwoleń w ustawieniach aplikacji Zdrowie. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych w celach opisanych w zdaniach poprzedzających można znaleźć w informacjach o prywatności dotyczących aplikacji Zdrowie.

  1. <span style="font-family: Arial;"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </span>


 


§ 8. Dane osobowe


 

Organizator (IMG S.A. z siedzibą w Gdyni; dalej również „Administrator”) informuję, że jest Administratorem - w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej „RODO”) - w odniesieniu do danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby związane z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zapewnieniem Uczestnikom dostępu do funkcjonalności Aplikacji na potrzeby związane z realizacją Programu). 

Uczestnik może skontaktować z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych wysyłając korespondencję na adres pocztowy: Biuro IMG ul. Kowalska 8-9/7 82-300 Elbląg, a także pod następującym adresem e-mail: eko@gogreenclub.pl

Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu: 

wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której świadczona jest usługa prowadzenia konta Uczestnika w Aplikacji oraz usługa polegająca na zapewnienia Uczestnikowi dostępu do funkcjonalności Aplikacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, w którym bierze udział Uczestnik, (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - taki obowiązek dotyczyć może w szczególności przechowywania dowodów księgowych, na zasadach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.),

w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które Administrator uznaje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celach: 

statystycznych i analitycznych, np. doboru usług do potrzeb Uczestnika; optymalizacji produktów i usług na podstawie uwag na ich temat, zainteresowania Uczestnika, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji itp.,

archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów,

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć z Programu, 

badania satysfakcji Uczestnika i określania jakości obsługi Administratora, 

oferowania Uczestnikowi produktów lub usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika za pomocą profilowania, 

oferowania Uczestnikowi produktów lub usług firm współpracujących z Administratorem (w szczególności Partnerów), np. w formie kuponów rabatowych i programów lojalnościowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika za pomocą profilowania, w zakresie określonym w dokonanej przez Administratora analizie uzasadnionego interesu.

Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestnika następującym kategoriom odbiorców: 

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym:

firmom księgowym, 

firmom prawniczym, 

firmom informatycznym, 

likwidatorom szkód z firm ubezpieczeniowych, 

agencjom marketingowym, 

firmom windykacyjnym, 

agentom rozliczeniowym zajmującym się obsługą płatności bezgotówkowych, realizowanych przez Internet, 

firmom kurierskim i pocztowym, 

innym dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające realizację Programu, 

niezależnym odbiorcom: 

partnerom handlowym, których oferta uzupełnia ofertę Administratora, 

partnerom handlowym Administratora w Programie, w którym bierze udział Uczestnik. 

Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestnika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędnych do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, przy czym: 

dane osobowe pozyskane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarzane będą przez czas trwania Programu, a po jego upływie do czasu wypowiedzenia tej umowy przez Uczestnika lub uznania przez Administratora, że cel, dla którego dane zostały pozyskane, się zdezaktualizował, 

dane osobowe pozyskane w celu organizacji i przeprowadzenia Programu przetwarzane będą przez czas trwania Programu, a po jego upływie przez okres do końca roku kalendarzowego, w którym Program się zakończy, chyba że wcześniej Uczestnik odwoła udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub Administrator uzna, że cel ten się zdezaktualizował, 

dane osobowe pozyskane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora przetwarzane będą przez czas trwania Programu, a odpowiednio także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą wyniknąć z Programu, 

dane osobowe pozyskane do celów związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług Administratora przetwarzane będą do czasu, aż Uczestnik zgłosi swój sprzeciw względem przetwarzania danych w tym celu, a jeżeli Administrator przetwarzał dane na podstawie tzw. zgody marketingowej lub na podstawie innej wymaganej przepisami prawa odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych - do czasu odwołania tej zgody lub do momentu ustalenia przez Administratora, że cel, w którym zgoda była odbierana, się zdezaktualizował,

dane pozyskane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administrator przetwarzał będzie przez czas trwania Programu, a po jego upływie, dane przetwarzane będą - w przypadku, gdy będzie to miało zastosowanie do danego Uczestnika - przez wymagany przepisami okres przechowywania dowodów księgowych (5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, zgodnie z postanowieniami art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości).

Uczestnikowi przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 

prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli brak jest podstaw do ich przetwarzania przez Administratora, 

ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym Administrator informuje, że odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

Podanie danych osobowych w celu: 

zawarcia umowy o prowadzenie konta uczestnika w Aplikacji, a także organizacji i przeprowadzenia Programu - jest warunkiem wzięcia udziału przez Uczestnika w Programie; jeżeli Uczestnik nie poda swoich danych osobowych w tym celu, nie będzie on mógł wziąć udziału w Programie,

marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, realizowanego drogą elektroniczną lub telefonicznie - jest dobrowolne; Uczestnik może odmówić podania danych osobowych w tym celu, co nie wpływa jednak na możliwość przystąpienia do Programu; brak zgody uniemożliwi jednak Administratorowi wysłanie Uczestnikowi informacji handlowych wymienionymi kanałami komunikacji. 

Administrator informuje, że w Aplikacji stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Uczestnika z Aplikacji zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Uczestnika (np. smartfonu, tabletu). 

Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania Aplikacji na urządzeniu końcowym Uczestnika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Uczestnika przez Administratora. 

Administrator stosuje pliki „cookies” w celu: 

zapamiętania informacji o urządzeniu końcowym, 

weryfikacji i rozwoju swojej oferty, 

statystycznym. 

Uczestnik może w dowolnym momencie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, na zasadach opisanych przez operatora danej przeglądarki. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Aplikacji. 

 

§ 9. Usuwanie Konta Użytkownika

Korzystając z naszej aplikacji ("Aplikacja"), zgadzasz się na następujące warunki i zasady dotyczące usuwania Twojego konta użytkownika:

Dobrowolne Usunięcie: Użytkownicy mają możliwość dobrowolnego usunięcia swojego konta z Aplikacji w dowolnym momencie. Można to zrobić za pomocą dwóch metod:

a. Usunięcie w Aplikacji: Użytkownicy mogą zainicjować proces usuwania, klikając opcję "Usuń Konto" w menu ustawień Aplikacji. Po wybraniu tej opcji użytkownicy otrzymają e-mail zawierający instrukcje dotyczące dalszego postępowania w procesie usuwania.

b. Usunięcie za pomocą Linku Sieciowego: Alternatywnie, użytkownicy mogą zdecydować się usunąć swoje konto, odwiedzając następujący link: https://app.wata-app.com/pl/delete-account. Po wejściu na ten link użytkownicy zostaną przekierowani do strony internetowej, gdzie będą mogli postępować zgodnie z udostępnionymi instrukcjami w celu usunięcia swojego konta.

Proces Potwierdzenia: Bez względu na wybraną metodę usuwania, użytkownicy będą musieli potwierdzić swoją decyzję przed zakończeniem procesu usuwania. Krok potwierdzenia jest istotny, aby zapobiec przypadkowym lub nieautoryzowanym usunięciom kont użytkowników.

Nieodwracalna Akcja: Prosimy zauważyć, że usunięcie konta użytkownika jest nieodwracalne. Po zakończeniu procesu usuwania wszystkie powiązane dane, w tym profile użytkowników, preferencje i wszelkie inne informacje związane z kontem, zostaną trwale usunięte z naszych systemów. Dlatego użytkownicy są zobowiązani do zachowania ostrożności i upewnienia się, że faktycznie chcą kontynuować proces usuwania przed potwierdzeniem swojej decyzji.

Wpływ na Usługi: Usunięcie konta spowoduje utratę dostępu do wszystkich funkcji i usług świadczonych przez Aplikację. Użytkownicy nie będą już mogli korzystać z funkcjonalności Aplikacji ani uzyskać dostępu do żadnych treści związanych z ich kontem.

Rozwiązanie Umowy: Usunięcie konta użytkownika stanowi rozwiązanie umowy między użytkownikiem a Aplikacją, zgodnie z naszym Regulaminem. Użytkownicy nie będą już związani warunkami umowy po pomyślnym usunięciu swojego konta.

Kontynuując proces usuwania konta, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać powyższych warunków i zasad. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące procesu usuwania, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.


 

§ 10. Reklamacje 


 

W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności w zliczaniu wygenerowanych przez niego Wh na Punkty lub innych nieprawidłowości związanych z realizacją Programu lub działaniem Aplikacji, Uczestnik może złożyć reklamację w formie elektrycznej, korzystając z przewidzianej w tym celu funkcjonalności Aplikacji - po zaznaczeniu przez Uczestnika odpowiedniej opcji wyboru, Uczestnik przekierowany zostanie automatycznie na stronę internetową Organizatora z odpowiednim formularzem kontaktowym. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Uczestnik może również złożyć reklamację wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail Organizatora: eko@gogreenclub.pl

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, a odpowiedzi udzielane na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji w Programie. 


 

§ 11. Postanowienia końcowe 


 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany nie będą naruszać jakichkolwiek praw nabytych uprzednio przez Uczestnika. 

Organizator może zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie bez podawania przyczyny, przy czym pozostanie to bez wpływu na prawa nabyte uprzednio przez Uczestników. 

Regulamin Programu obowiązuje od dnia 25.09.2019.